Sprzedaż/Kupno lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostrobramska”

Zasady rozliczeń finansowych przy transakcji kupna/sprzedaży lokalu mieszkalnego, użytkowego, miejsca postojowego dotyczą opłaty za użytkowanie lokalu i rozliczenia za media.

W ramach naszej Spółdzielni są one regulowane przez następujące przepisy:

1 Statut Spółdzielni - § 18 ust 1 pkt 6
opłaty za użytkowanie lokalu uiszczane są co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca.

2 Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni, opłat za używanie lokali oraz obowiązków Spółdzielni i jej członków w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi - § 14 ust. 2 i 3

Ust 2. W przypadku kupna lokalu mieszkalnego, użytkowego lub miejsca postojowego do momentu powiadomienia o tym fakcie Spółdzielni, nowy właściciel przejmuje dotychczasowy wymiar opłat lub rozliczenia mediów jaki obowiązywał sprzedającego.

Ust 3. Naliczenie wymiaru opłat związanych z nowym właścicielem nastąpi po dopełnieniu wszystkich formalności przewidzianych statutem i regulaminami obowiązującymi w Spółdzielni zgodnie z poniżej określonymi zasadami, dotyczącymi również rozliczenia mediów:

• w przypadku powiadomienia Spółdzielni o nabyciu lokalu lub miejsca postojowego do 10 dnia miesiąca (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni) opłaty zostaną naliczone i będą obowiązywały nowego właściciela od pierwszego dnia danego miesiąca;
• w przypadku powiadomienia Spółdzielni o nabyciu lokalu lub miejsca postojowego po 10 dniu miesiąca nowy wymiar opłat będzie obowiązywał od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

W celu rozliczenia mediów strony są zobowiązane dostarczyć podany poniżej komplet dokumentów umożliwiających Spółdzielni dokonanie rozliczenia kosztów zużycia wody oraz centralnego ogrzewania w lokalu na sprzedającego i kupującego. W przypadku ich niedostarczenia całość zobowiązania wynikającego z powyższych rozliczeń przejmuje strona kupująca.

Zasady postępowania i wymagane dokumenty niezbędne przy załatwianiu formalności w Spółdzielni związanych z zawartą umową kupna/sprzedaży lokalu mieszkalnego, użytkowego, miejsca postojowego.
Zasady dotyczą rozliczenia finansowego stron a w szczególności opłaty za użytkowanie lokalu i rozliczenia mediów.

1 Rozliczenie kosztów zużycia wody w lokalu (woda zimna, podgrzewanie wody i kanalizacja)
W przypadku zmiany użytkownika lokalu zdający jak i przejmujący zobowiązani są do niezwłocznego dostarczenia do Spółdzielni oświadczenia ze stanami i numerami wodomierzy na dzień przekazania lokalu (Regulamin GZM § 21 pkt II, ust 60 i 61 oraz § 22 pkt 9 i 9.1). Rozliczenie wykonywane jest przez Spółdzielnię w terminie do 30 dni.
W przypadku niedostarczenia oświadczenia, zobowiązanie wynikające z rozliczenia przechodzi na nabywcę lokalu.
Przykładowy wzór oświadczenia, protokołu w załączeniu (zał. nr 1).

2 Rozliczenia kosztów ogrzewania w lokalu
Lokale w SM „Ostrobramska wyposażone są w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania. Jedynie lokale mieszkalne w kompleksie budynków przy ul. Tarnowieckiej 13 posiadają liczniki ciepła. W przypadku zmiany użytkownika lokalu rozliczenie kosztów ogrzewania następuje na podstawie dodatkowych odczytów wykonanych na koszt i wniosek użytkownika. Międzyodczytu urządzeń dokonuje pracownik firmy rozliczeniowej po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Z przeprowadzonych odczytów sporządzany jest stosowny protokół. Rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania dokonuje się raz w roku. Sezon grzewczy w SM Ostrobramska został przyjęty jako okres od 01 stycznia do 31 grudnia. Dlatego też, rozliczenie za dany rok kalendarzowy następuje w kolejnym roku kalendarzowym w terminie zgodnym z umową zawartą z firmą rozliczeniową tj. najpóźniej do dnia 30 kwietnia (Regulamin GZM § 21). Ponadto właściciel lub przedstawiciel właścicieli wypełnia Oświadczenie będące zobowiązaniem do spłaty w podanym terminie ewentualnej dopłaty do kosztów ogrzewania po otrzymaniu stosownego powiadomienia. W przypadku braku dodatkowego odczytu zobowiązanie wynikające z rozliczenia przechodzi na nabywcę lokalu.
W załączeniu wzór podania o międzyodczyt podzielników (zał. nr 2) oraz oświadczenia dla strony sprzedającej (zał. nr 3).

3 Oświadczenie stron potwierdzające zapoznanie się z zasadami dotyczącymi rozliczenia finansowego stron przy kupnie/sprzedaży lokalu, a w szczególności opłaty za użytkowanie lokalu i rozliczenia mediów obowiązującymi w SM „Ostrobramska” (zał. nr 4).

ZałącznikWielkość
Protokół zdawczo-odbiorczy (zał. 1)32.62 KB
Wniosek o międzyodczyt (zał. 2)51.78 KB
Oświadczenie dla strony sprzedającej (zał. 3)46.42 KB
Oświadczenie dla stron (zał. 4)48.63 KB