Odpady wielkogabarytowe

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z licznymi, zgłaszanymi do Spółdzielni skargami lokatorów dotyczącymi nieodbierania odpadów wielkogabarytowych, przypominamy, że reforma śmieciowa z 2013 roku, „właścicielami” śmieci produkowanych przez mieszkańców uczyniła gminy, zobowiązując jednocześnie władze samorządowe do ich odbioru i selektywnej zbiórki. Dlatego też w przypadkach, gdy w wyznaczonych dniach odpady nie zostaną wywiezione prosimy o interwencję i bezpośrednie zgłaszanie problemu zalegających gabarytów do miejskiego centrum kontaktów tel. 19115 bądź poprzez stronę internetową Miasta Stołecznego Warszawy https://warszawa19115.pl/zgloszenie-awarii-lub-interwencji. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za niewywiezione w terminie odpady wielkogabarytowe oraz za ich zaleganie w okresach między terminami poszczególnych wywozów. By uniknąć tego problemu przypominamy o konieczności ustawiania gabarytów w wyznaczonym miejscu 24 godziny przed wywózką.

HARMONOGRAM WYWOZU GABARYTÓW Z TERENU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSTROBRAMSKA”

  • październik (środa) 25.10.2017 r.,
  • listopad (sobota) 25.11.2017 r.,
  • grudzień (piątek) 22.12.2017 r.,