Informacji dla właścicieli lokali wyodrębnionych

SM „Ostrobramska” informuje, że w dniu dzisiejszym wnioski wszystkich osób, które wystąpiły o przekształcenie użytkowania wieczystego prawa do gruntu w prawo własności, za pośrednictwem Spółdzielni, zostały złożone w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Praga – Południe ul. Grochowska 274.

Dalsza procedura przekształcenia i wyceny gruntów prowadzona będzie przez Urząd Dzielnicy, który na bieżąco będzie Państwa informował o sposobie załatwienia sprawy.

Wszystkie osoby zainteresowane tym tematem, które nie złożyły jeszcze wniosków, mogą zrobić to osobiście w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Praga – Południe, w Biurze Obsługi (parter) stoisko „H”, w godzinach pracy Urzędu.

Przypominamy, iż do wniosku o przekształcenie prawa do gruntu z 95% bonifikatą osoby zainteresowane winny dołączyć:

  1. Aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej lokalu,
  2. Kserokopie aktu notarialnego ustanowienia prawa odrębnej własności do lokalu,
  3. Ewentualnie kopie innych dokumentów poświadczających nabycie praw, np. w postępowaniu spadkowym, zniesienia współwłasności, darowizny itp.

Zarząd SM „Ostrobramska”