Bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” informuje, że w roku 2017 będą przyznawane bonifikaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla emerytów, rencistów i osób o niskich dochodach. W tym celu prosimy o pobranie w Dziale Czynszów druków oświadczeń.
Warunki otrzymania bonifikaty:
- dochód miesięczny brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 2023,60 zł (brutto) tj. 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.
- Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o osiągniętych dochodach brutto w 2016 r. wydane przez pracodawcę, Urząd Skarbowy bądź decyzję ZUS w sprawie wysokości emerytury lub renty (za okres od I-XII/2016). Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty. Wnioski będą przyjmowane tylko z kompletem wymaganych dokumentów. Nie wykonujemy kserokopii dokumentów.
- wymagane dokumenty należy złożyć do 28.02.2017 r. WNIOSKI ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE. Właściciele lokali wyodrębnionych mogą ubiegać się o bonifikatę bezpośrednio w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe.

ZałącznikWielkość
WNIOSEK bonifikata gruntowa 2017.doc32 KB